Братя Панчеви ООД е фирма за комунални услуги в областта на поддържането, почистването и обслужването на канализационни системи и съоражения, утаечни шахти за отпадни и производствени води, и септични ями, започнала своята дейност през 2005г. Нашата база е позиционирана в област Ямбол, обслужваме обекти, както в региона, така и в съседни области.

Занимаваме се със следните услуги:

Разполагаме със специализирана техника за всеки вид комунална услуга. Нашите машини са оборудвани с необходимата за извършването на качествена и добре свършена работа, комунална техника. 

Специализирана техника

Шофьорите ни са квалифицирани да управляват нашите машини, спазвайки всички препоръки за безопастност на работното място.

Транспортиране на отпадни води и утайки

Стремейки се да пазим околната среда и природата чиста, всички отпадни води се Заустват за пречистване в Пречиствателни станции. Събраните утайки се транспортират за третиране и депониране в пречиствателни станции в близост до обектите, в които работим. За целта имаме разрешението на местните власти, както и на РИОКОЗ.

Нашите Клиенти

Братя Панчеви ЕООД, работи за комфорта и спокойствието на своите клиенти. Намесата ни е винаги навременна и изключително професионална, ето защо през годините сме създали трайни и приятелски отношения с нашите клиенти. Работим, както с малки, така и с големи фирми.

*За корпоративни клиенти, изготвяме специални оферти за комунални услуги, отговарящи на нуждите на клиента.

Наши клиенти са: